មុខតំណែងនឹងតម្រូវការការងារ៖
ETG Dealer
ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៧ ដល់៣០ឆ្នាំ មានរូបសម្បត្តិ៍សមរម្យ ញញឹមស្អាត មានកំពស់ចាប់ពី ១,៥៥ម៉ែត្រដល់១,៧៥ម៉ែត្រ ត្រូវមានភាពជឿរជាក់នៅមុខកាម៉េរ៉ា។ អ្នកមិនមានបទពិសោធន៍ក៏អាចដាក់ពាក្យបានដែរ។
អ្នកចែកបៀធម្មតា(Gaming Dealer)
ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៧ ដល់៣០ឆ្នាំ មានរូបសម្បត្តិ៍សមរម្យ ត្រូវចេះគិតលេខ។ អ្នកមិនមានបទពិសោធន៍ក៏អាចដាក់ពាក្យបានដែរ។
អ្នករៀបបៀ(Card Sorter)
ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៦ដល់២៥ឆ្នាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិន​ផ្តោត​សំខាន់​លើរូបសំរស់ អ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន​។
Supervisor
មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិចមួយឆ្នាំទាក់ទងនឹងតួនាទីនេះ។
អ្នកបកប្រែ(Translator)
អាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរបានល្អ អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ​បាន អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានទាំងនិយាយ ស្តាប់ អាន និងសរសេរ នឹងអាចប្រើប្រាស់ភាសាចិនបាន។
APM,PM
មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការងារយ៉ាងតិចពីរឆ្នាំ ត្រូវចេះភាសាចិន នឹងភាសារអង់គ្លេង។
ផ្នែកធនធានមនុស្ស(HR)
ត្រូវមានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងតួនាទី ចេះគ្រប់គ្រងអាគារស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិក ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ(Word and Excel) ចេះគ្រប់គ្រងទិន្ន័យ នឹង​ ប្រវត្តិរូបបុគ្គលិក​។ អាចទទួលការងារពីអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងអនុវត្តន៍បានល្អ។អាចវាយតំលៃ និងអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គម អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានល្អ ចេះចិនមានអាទិភាព។
ផ្នែកពត៍មានវិទ្យា(IT)
មានជំនាញដោះស្រាយបញ្ហារទាក់ទងនឹង Hardware, Software and Network អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានល្អ។
Application address:
2 thnou st, Sihanoukvilla 18000, Cambodia